โครงการพัฒนาการศึกษา

โครงการพัฒนาทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่

(1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอร์จาดา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

(2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ในวโรกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บ้านศรีถาวรพนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

(3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 บ้านนาโต่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

(4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 30 ปี อุปถัมภ์) ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

(5) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ จังหวัดตาก)

(6) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก)

(7) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 อุปถัมภ์) จังหวัดเชียงใหม่

ทอท. ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนฯ เป็นทุนการศึกษา สร้างอาคารเรียน อาคารบ้านพักครู อาคารพักนักเรียนบ้านไกล และอาคารเด็กเล็ก โดย ทอท. ได้สนับสนุนมาตั้งแต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ไปเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนฯ พร้อมนำอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อย่างสม่ำเสมอ

ผู้เข้าชม  121