โครงการตลาดนัดแรงงาน

โครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเป็น ประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในบริษัทชั้นนำ ที่เป็นผู้ประกอบการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งปี 2558 ได้เชิญบริษัทจำนวน 38 บริษัทมาเปิดรับสมัครงาน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นผู้จัดสถานที่ บูธ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาสมัครในโครงการ ทั้งนี้ มีประชาชนที่อาศัยอยู่และมีชื่อ ในทะเบียนบ้านในเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง ประชาชนจาก เขตพื้นที่อื่นๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,864 ราย และได้รับการจ้างงาน จำนวน 461 อัตรา

ผู้เข้าชม  80