โครงการห้องเรียนไทยคม

ไทยคมส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตามหลักการที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและสร้างขึ้นได้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning by Doing) กล่าวคือเน้นให้เด็กค้นหาข้อมูล (Data) แล้วสังเคราะห์เป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้(Information) แล้วนำไปสู่ความรู้ (Knowledge) อันนำไปสู่ปัญญา (Wisdom) ที่สามารถนำไปใช้ตลอดชีวิต ซึ่งบริษัทคาดหวังในการเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

ผู้เข้าชม  67