การเป็นส่วนหนึ่งที่เกื้อกูลกันกับชุมชน

• ร่วมกับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และกลุ่มเซ็นทรัลในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มสหกรณ์การเกษตรชุมชนในการพัฒนาแนวทางการปลูกพืชเกษตรให้ได้ผลผลิตอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• สนับสนุนด้านพื้นที่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีในท้องถิ่นให้เป็นกิจกรรมสำคัญประจำจังหวัด เพื่อช่วยสร้างความภาคภูมิใจของคนท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
• สร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน โดยใช้พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบโครงการในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชน เช่น ความปลอดภัย การจราจร สิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าชม  70