การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน

การส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชุมชน

โครงการขยายผลแผนพลังงานชุมชนด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นแหล่งพลังงานได้อีกทางหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 5 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีจำนวน 81 ชิ้น ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 123 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงทั้งสิ้น 4,914,218 บาทต่อปี

ผู้เข้าชม  56