บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เอสซี แอสเสทใช้หลัก Triple Bottom Line ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯเชื่อมั่นว่าการที่องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล การเกื้อกูลต่อสังคมรอบข้าง


 

โครงการ FARM RAK “ปลูกผัก ปลูกเพื่อน”

โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ

ปันน้ำใจมอบเงินเพื่อให้องค์กรสาธารณกุศล

เอสซี แอสเสท ได้จัดทำโครงการ FARM RAK “ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็น Lively Neighbourhood ผ่านกิจกรรมส่งมอบต้นกล้าผักให้ลูกบ้าน...อ่านต่อ โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ (Effective Microorganisms)อาคารสำนักงานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการบริโภค และมีขยะเปียกเหลือทิ้งจำนวนมากในแต่ละวัน จึงดำเนินโครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ...อ่านต่อ ปันน้ำใจมอบเงินเพื่อให้องค์กรสาธารณกุศล ด้านสุขภาพเด็กและเยาวชน และคนพิการ รวม 3 มูลนิธิ นำรายได้และเงินบริจาคจากการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมกับคู่ค้าพันธมิตร และกิจกรรมวิ่งการกุศล...อ่านต่อ

ส่งเสริมนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายอาสา

เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมฝึกงานกับบริษัทฯ

โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย

นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมค่ายอาสา มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสา ประจำปี 2558 รวม 150,000 บาท แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์โยธาจาก 3 สภาบัน...อ่านต่อ เอสซี แอสเสท ให้ความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการสำเร็จการศึกษา...อ่านต่อ โครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยทุกๆ 3 เดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม เอสซี แอสเสท จึงอาสาเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ผู้เช่าภายในอาคาร...อ่านต่อ

ตลาดสีเขียว SC Green Market

 

 

เอสซี แอสเสท สร้างสังคมของโครงการ Green Market ในเรื่องของตลาดสินค้าอินทรีย์ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารปลอดสารพิษ...อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  76