โครงการ FARM RAK “ปลูกผัก ปลูกเพื่อน”

โครงการ FARM RAK “ปลูกผัก ปลูกเพื่อน”

เอสซี แอสเสท ได้จัดทำโครงการ FARM RAK “ปลูกผัก ปลูกเพื่อน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเป็น Lively Neighbourhood ผ่านกิจกรรมส่งมอบต้นกล้าผักให้ลูกบ้าน ได้มีการนำไปดูแล เพื่อสร้างสังคมแบ่งปัน เปรียบเสมือนโครงการที่ไม่มีรั้ว ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างลูกบ้านในแต่ละโครงการ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการมีสังคมคุณภาพที่อบอุ่น เริ่มจากการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าอ่อนของพืชผักอินทรีย์ ให้ลูกบ้านได้นำไปปลูก และดูแลต่อที่บ้าน เมื่อถึงเวลาที่ผลผลิต เติบโตงอกงาม เรามีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เพื่อนบ้านนำพืชผักมาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็นความตั้งใจของเราที่จะสร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปันที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้กระจายสู่วงกว้างออกไปเรื่อยๆ และหวังให้งอกเงยเป็นวัฒนธรรมการแบ่งปัน ที่กว้างขวางขึ้นในสังคมไทยต่อไป

ผู้เข้าชม  174