กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุน โดยบริษัทฯบริจาคเงินจำนวน 8,500,000 บาท เพื่อบูรณะอุโบสถ วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี และเป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดหมุทรสาคร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต บูรณะวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ นกจากนี้คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ได้ริเริ่มคิดสร้างพระพุทธรูปชื่อ "พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล" เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำไปประดิษฐ์สถาน ณ โครงการของศุภาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนิน ชีวิตที่ครอบคลุมทั้งด้านการงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง “กิจกรรมเจริญภาวนา” ภายใต้แนวคิดที่ว่า “จิตสำนึกดี สังคมดี” โดยได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 23 ครั้ง และจะจัดสืบเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นการฝึกภาวนาจิตตปัญญาศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องละวางภารกิจทั้งหมด และยังยังมีกิจกรรมเสริม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเด็ก จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้กล้าแสดงออก ทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. กลุ่มวัยกลางคน จัดกิจกรรมการวาดรูป การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เข้าใจถึงสัจธรรมในชีวิต
3. กลุ่มผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการบริหารร่างกายอย่างมีสติและเพื่อสุขภาพ เช่น โยคะภาวนา สืบสาน พุทธธรรม (ใส่บาตรเช้าและสวดมนต์) เป็นต้น

ผู้เข้าชม  51