การเผยแพร่ความรู้ไปสู่สังคม

โครงการศุภาลัยชีววิถี

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา โดยได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้นำมาเป็นหลักคิดสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการย่อย ภายใต้ชื่อ "โครงการศุภาลัยชีววิถี" ได้แก่

• โครงการผักปลอดสารเคมี โดยการนำเศษอาหารที่เหลือมาบดเป็นปุ๋ยน้ำ เศษใบไม้และกาบมะพร้าวมาทำเป็นปุ๋ยแห้ง เพื่อใส่บำรุงดินที่ใช้ปลูกพืชผัก และใช้จุลินทรีย์น้ำหมักจากสมุนไพรเป็นน้ำยากำจัดศัตรูพืช จึงทำให้ผักที่ปลูกในโครงการฯเป็นผักที่ปลอดสารเคมี เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารภายในโรงแรมฯและจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ

• โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเปลือกผลไม้มาผลิตเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ สำหรับใช้ล้างจาน เช็ดกระจก ซักผ้า ล้างพื้น ล้างห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเอาสมุนไพรไทยพื้นบ้านมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิสบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน แชมพูสมุนไพรมะกรูด โดยผ่านการจดแจ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุม จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

• โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์ชีววิถี เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโครงการฯวิธีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ให้แก่ธรรมชาติต่อไป

ผู้เข้าชม  365