การสร้างต้นกล้า พัฒนาทายาทธรรม

เพื่อให้เยาวชนเติบโตด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม บริษัทฯ จึงจัดโครงการ "ค่ายคุณธรรม จริยธรรม" ให้กับเยาวชนในโรงเรียนรอบชุมชน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการควบคุมตนเอง รู้จัก ลด ละ เลิก และมุ่งประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม รู้หน้าที่ของตนเอง รู้จักนำเอาหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความสุภาพอ่อนน้อมและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และได้รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม

ในปี 2558 ได้มีโรงเรียนเข้าร่วม 5 แห่ง ดังนี้
โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา) เข้าร่วมโครงการ 80 คน
โรงเรียนวัดหนองคล้า เข้าร่วมโครงการ 79 คน
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกร เข้าร่วมโครงการ 80 คน
โรงเรียนวัดจุกเฌอ เข้าร่วมโครงการ 78 คน
โรงเรียนวัดบ้านนา เข้าร่วมโครงการ 400 คน

จากการประเมินพฤติกรรมเปรียบเทียบก่อน-หลัง การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ใน 3 ด้าน คือ มารยาท วินัย และการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นในทุกๆด้านฯ

สิ่งที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม
1.ผู้ป่วยมะเร้งมีความรู้สึกที่ดีขึ้นทางด้านจิตใจ มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายที่กำลังเผชิญอยู่
2.ผู้ป่วยมะเร็ง ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากบริษัทชั้นนำในการผลิตเครื่องสำอางค์

ผู้เข้าชม  44