โครงการอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์

โครงการอนุรักษ์ช้าง "ช้างหิว ช้างป่วย ผู้ช่วยคือ เอส แอนด์ เจ"

ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีนโยบายในการช่วยเหลือดูแลช้างโดยเฉพาะช้างชราที่ไม่สามารถทำงานหนักได้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้มีโครงการย่อยในการสนับสนุนการดูแลช้าง ได้แก่ โครงการปลูกพืชอาหารช้าง โครงการคลีนิคช้าง รวมถึงการเข้าร่วมสืบสานประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับช้างเพื่อให้สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง เช่นการแห่น้ำขึ้นโฮง ประเพณีขันโตกช้าง ประเพณีบวชช้างและประเพณีการสวดส่งวิญญาณช้างเป็นต้น

โครงการโมบายสัตว์เคลื่อนที่

จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและรักษา ได้แก่ ช้าง 19 ตัว สุนัข 163 ตัว แมว 47 ตัว (รวม 229ตัว)

สิ่งที่ธุรกิจได้

ผลจากการดำเนินงานทำให้ลูกค้าต่างประเทศมีความรู้สึกดีในการทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างและช่วยเหลือสัตว์ สิ่งที่สังคมได้ ลดปัญหาช้างชราเร่ร่อนในสังคมและช้างมีสุขภาพตลอดจนการกินอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้เข้าชม  96