โครงการ SSSC ปันใจ ห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัย


วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้สูงวัยในชุมชนรู้วิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
• เพื่อให้รู้สภาวะสุขภาพของผู้สูงวัยในชุมชน
• เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความรู้และเข้าใจหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับวัย
เป้าหมาย
• มีการให้ความรู้วิธีการออกกำลังกายในผู้สูงวัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
• มีทีมแพทย์-พยาบาลตรวจสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน 1ครั้ง/ปี
• มีการให้ความรู้หลักโภชนาการสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน 1ครั้ง/ปี ผลลัพธ์
• ผู้สูงวัยในชุมชนมีร่างการแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ลดการเจ็บป่วย
• ผู้สูงวัยสามารถดูแลตัวเอง ใช้ชีวิตเป็นปกติเหมาะสมกับวัย ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข

ผู้เข้าชม  60