การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจว่า"เติบโตพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคม" ในทุกมิติของการประกอบกิจการสถาบันการเงินซึ่งรวมถึงมิติด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายทางธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการอนุรกษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เป็นนโยบายของธนาคารที่จะต้องมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงานของธนาคาร
- จัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีและวัสดุทางเลือกให้ลูกค้าผู้ประกอบการเลือกใช้แทนไม้สำหรับงานก่อสร้าง
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไม้และเศษวัสดุ
2. การลดมลพิษ
- กำหนดนโยบายให้รถทุกคันของธนาคารกว่า 300 คัน ที่เครื่องยนต์สามารถรองรับการใช้น้ำมันทดแทนธรรมชาติได้ต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำมันแก้สโซฮอล์แทนการใช้น้ำมันเบนซิน ตั้งแต่ปี 2555 ช่วยลดมลพิษในชั้นบรรยากาศได้ ร้อยละ 20-25
- กำหนดนโยบายให้จัดสร้างห้องถ่ายเอกสารพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดมลพิษให้พนักงาน
- จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง Carpool ให้พนักงานและชุมชนย่านอโศก ให้พนักงานและชุมชนย่านอโศก ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าอโศกกับอาคารเคทาวเวอร์(13ชั่วโมง/วัน) โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการ 200 คน/วัน)
3. การลดใช้พลังงาน
- เปลี่ยนหลอดไฟภายในธนาคารทั้งหมด 6,213 หลอดมาเป็นประเภทประหยัดพลังงาน
- โครงการ Save Energy @ Kiatnakin Bank ต่อเนื่อง 9 ปี
4. สร้างระบบทำงานใหม่ที่ทันสมัยในการลดใช้กระดาษ
- ปรับปรุงระบบการประชุม โดยนำระบบสืบค้นข้อมูลดิจิตอลมาใช้ในการประชุมสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆของธนาคาร
- ยกเลิกการจัดเก็บเอกสารแบบ Hard Copy เป็นระบบสแกนจัดเก็บแบบ Soft File
- เปลี่ยนวิธิการตรวจสอบเอกสารโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนการอ่านข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษ
- เปลี่ยนระบบการสื่อสารกับลูกค้า โดยใช้ electronic mai

ผู้เข้าชม  70