การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ธนาคารดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม นับตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงินใน พ.ศ.2514 ตามปณิธานของคุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตั้งที่ว่า "เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหนต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยพัฒนาให้ชุมชนแห่งนั้นเจริญขึ้น เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น" และได้รวบรวมโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่ดำเนินการมาแล้วทั้งหมดไว้ภายใต้กรอบการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR after process) ในปี 2548 เรียกว่า โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน) ซึ่งปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรคินาคินภัทร" อันเนื่องมาจากการร่วมกิจการระหว่างธนาคารกับบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ตอบรับการขยายศักยภาพขององค์กรในการสร้างประโยชน์ให้สังคม

มูลนิธิเกียรตินาคินเป็นอีกกลไกหนึ่งในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินฯเนื่องจากมีพันธกิจ "มุ่งพัฒนาบุคลากรและเยาวชนของชาติเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพ" โดยมูลนิธิจะดำเนินการร่วมกับธนาคารในทุกกิจกรรมของโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทร มีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่

-ด้านส่งเสริมการศึกษา

-ด้านพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มสังคม

-ด้านบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล

ผู้เข้าชม  75