โครงการประกวดแผนธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจการเงินฯ สนับสนุนจัดประกวดแผนธุรกิจนานาชาติ The mai Bangkok Business Challenge @ Sasin ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอแผนธุรกิจระดับสากลและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในการนำเสนอแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านเวทีการประกวดนี้ด้วย

ผู้เข้าชม  139