ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชน ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มี ความสำคัญต่อการจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุขในการดำรงชีวิต ร่วมกัน ที่จะเป็นพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของ ชาติอย่างยั่งยืน กลยุทธ์และเป้าหมายของการลงทุนในสังคมและชุมชนของธนาคารในปี ที่ผ่านมา ยังยึดมั่นอยู่กับภาพลักษณ์ที่ธนาคารได้นำเสนอและได้รับ การยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่
1. ด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย
2. ด้านการศึกษาโดยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย
3. ด้านการทำนุบำรุงสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่สังคมไทยเคารพและเทิดทูน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

สืบสานวรรณกรรมไทย

มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ในปี 2558 ธนาคารดำเนินการจัดประกวดดนตรีไทยประเภท วงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 60 โรงเรียน และเผยแพร่ ความสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัล...อ่านต่อ
วรรณกรรมไทย
ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ริเริ่มโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ เยาวชนไทยในระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ภูมิภาค ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและสืบสานการประพันธ์...อ่านต่อ
ธนาคารสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีพัฒนาการทางการศึกษาพื้นฐานที่เพียงพอต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในด้านการสนับสนุนเชิงกายภาพและถาวรวัตถุุ ธนาคารได้เริ่ม"โครงการจัดสร้างอาคารเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท"...อ่านต่อ

 การทำนุบำรุงด้านศาสนา

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 การสนับสนุนธุรกิจของชุมชน

ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนส่งเสริมให้คน เป็นคนดีและเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารกรุงเทพ จึงส่งเสริมและทำนุบำรุงงานด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ตั้งแต่การบูรณะปฏิสังขรณ์...อ่านต่อ

ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจถวายพระพร” ซึ่งธนาคารได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...อ่านต่อ

แม้ว่าธนาคารจะดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน แต่ธนาคาร ก็ไม่ละเลยที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากชุมชน โดยในปี 2558 ได้คัดเลือกสินค้าชุมชนท้องถิ่นมาเป็นของที่ระลึก ตอบแทนให้กับลูกค้า...อ่านต่อ

ผู้เข้าชม  68