สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

ในปี 2558 ธนาคารดำเนินการจัดประกวดดนตรีไทยประเภท วงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 60 โรงเรียน และเผยแพร่ ความสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัลออกสู่สาธารณะ ผ่านกิจกรรม “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” ซึ่งจัดขึ้น 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน การจัดกิจกรรม “สังคีตสราญรมย์” ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสชื่นชมศิลปะการแสดงของไทยที่นับวันจะหาชม ได้ยาก และยังช่วยให้ศิลปิน คณะนาฏศิลป์ไทย มีเวที ในการแสดงสู่สายตาประชาชนเป็นประจำที่สถาบันคึกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร ในปีที่ผ่านมา ได้จัดแสดงรวม 24 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมครั้งละกว่า 200 คน ทั้งนี้ สถาบันคึกฤทธิ์จึงได้เปิด โอกาสให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงสมัครเรียนดนตรี และนาฏศิลป์ไทยกับสถาบันคึกฤทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนงานดนตรีและนาฏศิลป์ไทยให้ มีความยั่งยืน ธนาคารไม่ละเลยต่อกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นแก่น ที่จะจรรโลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งของไทย ด้วยการ สนับสนุนงาน “ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย” ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร โดยในปีที่ผ่านมามี ผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน ทำให้มีการสานต่อวัฒนธรรม ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าชม  82