การทำนุบำรุงด้านศาสนา

ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนส่งเสริมให้คน เป็นคนดีและเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารกรุงเทพ จึงส่งเสริมและทำนุบำรุงงานด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่องและ หลากหลาย ตั้งแต่การบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึง สนับสนุนการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางศาสนาต่างๆ

ในปี 2558 ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัด บึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มบัวหลวงบำเพ็ญ ประโยชน์ กลุ่มชมรมบัวใหญ่ (พนักงานของธนาคารที่เกษียณ อายุงานแล้ว) ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้มีจิตศรัทธา และเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงานของธนาคาร ประมาณ 2,000 คนเข้าร่วม ซึ่งการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนี้ ธนาคารได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตลอด 49 ปี

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอีก 1 ครั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC โดยในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 ได้มีพิธีทอดผ้าพระกฐิน พระราชทาน ณ สเตท ปริยัติศาสนยูนิเวอร์ซิตี้ ย่างกุ้ง ประเทศ เมียนมา เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและ เมียนมาได้ร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามมาแต่ โบราณกาล ทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคาร กับลูกค้าชาวเมียนมาอีกด้วย ในฐานะที่ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารเดียวของประเทศไทยที่มีสาขาอยู่ในประเทศนี้ มีพุทธศาสนิกชนทั้ง 2 ชาติ เข้าร่วมกว่า 500 คน

ธนาคารได้ริเริ่มโครงการถวายความรู้ด้านการบริหารการเงิน ของวัดและการจัดการบัญชีเบื้องต้นให้กับพระภิกษุสามเณร ซึ่ง สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งกว่าร้อยละ 90 มักจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ด้านการบริหารการเงินของวัด โดยในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการดำเนินโครงการ มีพระสงฆ์เข้ารับการถวาย ความรู้จำนวน 20 รูป โดยมีวิทยากรอาสาสมัครที่เป็นพนักงาน ของธนาคารเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ผู้เข้าชม  54