การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจถวายพระพร” ซึ่งธนาคารได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ โดย ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารได้ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อทั้ง 2 พระองค์อย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เป็นประจำทุกปีแล้ว ธนาคารยังได้เข้าร่วมสนับสนุนการสร้าง “ อุทยาน ราชภักดิ์” ของกองทัพบก โดยธนาคารร่วมบริจาค และอำนวยความ สะดวกในการเปิดบัญชีรับบริจาค ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต ผ่านทุกช่องทางบริการทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้ประชาชนทุกภาค ส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างสถานที่ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ บูรพมหากษัตริย์ของไทยอย่างทั่วถึง

ธนาคารยังได้เห็นความสำคัญในการเผยแพร่โครงการในพระราชดำริ ให้กับเยาวชนไทยได้รับทราบ จึงได้ร่วมสนับสนุนสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “ตามรอยพ่อ ... วิถีการเรียนรู้ สู่เยาวชน” ซึ่งได้นำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกภูมิภาค ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คน เยี่ยมชมโครงการ ในพระราชดำริ เพื่อให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมเยี่ยมชม โครงการพระราชดำริอย่างใกล้ชิด นำความรู้ และแรงบันดาลใจที่ได้รับมา ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยธนาคารได้ สนับสนุนโครงการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีพิเศษที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระมหากรุณาธิคุณจัดทำโครงการ “ปั่นเพื่อแม่” และ “ปั่นเพื่อพ่อ” ในเดือนสิงหาคมและเดือน ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อ ให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมน้อมแสดงความจงรักภักดีและ เฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการเข้าร่วมขบวน จักรยานทั่วประเทศพร้อมๆ กัน ซึ่งธนาคารได้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการมอบนํ้าดื่มพร้อมผ้าเย็นให้กับขบวนจักรยานของประชาชน

ผู้เข้าชม  350