บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด

เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

“เริ่มแรกจากการที่เราไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่บ้านขุนลาว จังหวัดเชียงราย แล้วรู้สึกประทับใจ จึงมีแนวคิดต้องการรักษาป่านี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และไม่ต้องการให้เกิดการเผา หรือแผ้วถางรุกล้ำ เราจึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน”

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา
- กาแฟเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาสูงถึงร้อยละ 50 ดังนั้นคุณสามารถปลูกกาแฟได้โดยที่คุณไม่ต้องไปทำลายและบุกรุกป่า
- ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปตามมาตรฐานระดับสากล
- การค้าที่ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร ตามหลักปฏิบัติ Fair Trade เพื่อพัฒนา เศรษฐฺกิจของชุมชนให้ดีขึ้น

 ชุมชนเกษตรกร

 กาแฟมีวนา

 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์มีวนา

เสริมสร้างให้เกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...อ่านต่อ กาแฟ"มีวนา” กาแฟออร์แกนิค พันธ์ุอาราบิก้าที่ปลูกใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ (Shade Grown) ในป่าบนภูเขา ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ควบคุมการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ปราศจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน...อ่านต่อ ขั้นตอนการสั่งสินค้ากาแฟมีวนา ทางออนไลน์...อ่านต่อ

- ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในป่า และระบบนิเวศน์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- เกษตรกรและชาวบ้านในชุมชนหวงแหนรักป่า ฟื้นฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์
- เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการเลิกใช้สารเคมีในการเกษตร และจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น
- เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรสมาชิกจะมีรายได้ จากการขายกาแฟ มีวนามากถึง 90 ล้านบาทในเวลา 10 ปี
- ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนในชุมชน เช่น สนามกีฬา อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น

ช่องทางการจัดจำหน่าย ความต้องการอื่นๆ ความรู้

ผู้เข้าชม  75