โครงการ “พัฒนาชุมชนเพื่อสังคม”

เป็นโครงการที่บริษัทฯ สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม, โครงการหน้าบ้านน่ามอง,โครงการจับมือชุมชนคัดแยกขยะ, โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ปลูกป่าชายเลนรักษาระบบนิเวศน์ เป็นต้น

 

 

 

ผู้เข้าชม  73