โครงการ “สื่อสารกว้างไกล ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม”

ได้ร่วมนำเสนอในรูปแบบจดหมายข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการของเสียอันตรายผ่านบูธนิทรรศการ การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานผ่านกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย และกิจกรรมผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยถ่ายทอดข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เช่น การกำกับและจัดการของเสียในนิคมอุตสาหกรรม การจัดงานมหกรรมรวมพลัง Mai Forum 2015 งานจัดแสดงนิทรรศการด้านการจัดการขยะ ตลอดจนการจัดทำวารสารในรูปแบบ Electronic (AKP E-letter) เป็นต้น

 

 

 

ผู้เข้าชม  69