บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

แดรี่โฮม ก่อตั้งข้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จากการได้สัมผัสกับกระบวนการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรมที่เน้นปริมาณผลผลิตสูงสุดมาเป็นเวลานาน ทำให้ตระหนักว่าเป็นวิถีการผลิตที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตไม่มีคุณภาพ อีกทั้งไม่ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ จึงทำให้แดรี่โฮมแสวงหาทางออกที่จะเป็นทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

แดรี่โฮมพัฒนาระบบวิถีการเลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิคที่เหมะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เลิกการใช้เคมีเกษตรโดยสิ้นเชิง เกษตรกรเรียนรู้วิถีการพึ่งพาตัวเอง สร้างสรรค์ผลผลิตคุณภาพดีหลากหลายออกสู่ตลาด

 ฟาร์มออร์แกนิค

โรงงานแดรี่โฮม 

สินค้าจากแดรี่โฮม 

ฟาร์ม ออร์แกนิค เราเลี้ยงดูวัวโดยยึดถือความสุขของวัวเป็นหลัก การให้วัวกินอาหารตามธรรมชาติ โดยหญ้าซึ่งเป็นอาหารหลักก็จะต้องปลอดสารเคมี วัวได้เดินอย่างอิสระบนทุ้งหญ้า ทำให้วัวมีความสุข วัวจะสุขภาพแข็งแรง ให้ผลผลิตน้ำนมออร์แกนิคที่เข้มข้น เต็มไปด้วยวิตามิน โปรตีน ไขมันและไม่มีสารก่อภูมิแพ้...อ่านต่อ ทุกเช้าและเย็น เมื่อเรารีดนมที่แสนอร่อย จาก แม่โคอารมณ์ดีของเรามาได้แล้ว น้ำนมจะถูกตรวจคุณภาพ อย่างละเอียด รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความมั่นใจ ก่อนจะส่งเข้ากระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงงานนมแดรี่โฮม...อ่านต่อ แดรี่โฮมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราที่จะผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จากกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด
ดูรายละเอียด

ผลกระทบที่สำคัญ คือ การที่ระบบนิเวศในฟาร์มปรับตัวสู่สมดุล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้ มีภูมิต้านทานการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดี

ช่องทางการจัดจำหน่าย ความต้องการอื่นๆ ความรู้

ผู้เข้าชม  259