เทใจดอทคอม

พื้นที่กลางทางเทคโนโลยี (technology platform) ในการเชื่อมโยงชุมชนผูใหแนวใหมใหสามารถ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมท่ีสรางสรรค หลากหลาย และมีผลชัดเจน ไดอยางสะดวก และผานชองทางใหมๆเขากับยุคสมัย เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางที่เชื่อมโยงให้โครงการเพื่อสังคมเล็กๆเกิดขึ้นจริง จะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมมีหลากหลายมิติและสำเร็จได้

จากการทำงานด้านสังคมพบว่าบ่อยครั้งที่เจอคนมีไอเดียดีในการแก้ปัญหาสังคม แตไมมีทุนในการทำงานหรือเชื่อมโยงกลุ่มที่สนับสนุนให้ทำงานร่วมกันได่้ เพราะประเทศไทยยังไมมีพื้นท่ีกลางสําหรับ โครงการเล็กๆที่นาสนใจ สุดท้ายสังคมก็ขาดทางเลือกทำให้การแก้ปัญหายังเป็นเแบบเดิม ๆ ขณะเดียวกันองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมก็ถูกตัดงบประมาณหรือเงินบริจาคจากต่างชาติ เราจึงอยากสร้างพื้นที่ให้คนเล็กทั่วไปมาร่วมกันแก้ปัญหาสังคมในแบบฉบับที่เราต้องการ

•รวบรวมโครงการเพื่อสังคมที่สรางสรรค และวัดผลได
•นําเสนอผานทางเว็บไซต และสรางชองการที่สะดวกตอบสนองความตองการของคนยุค ใหม เพื่อเปดโอกาสใหโครงการดีๆเขาถึงแหลงทุน
•ใหสนับสนุนโครงการท่ีตรงกับความตองการของตัวเอง
•สามารถติดตามผลจากการให
•เกิดโครงการเพื่อสังคมท่ีสรางสรรค และหลากหลาย

 โครงการคืนป่าสู่ภูฝอยลม

 เครื่องเปลี่ยนขวดเป็นเงินเพื่อเด็ก

 สร้างเตาเผาสุนัขและแมว

ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด

สําเร็จแลว 100 โครงการ
ผูบริจาค 3500 คน
ผู้ติดตาม/สมาชิก 50,000 คน
ยอดบริจาค 9.5 ล้านบาท

ช่องทางการจัดจำหน่าย ความต้องการอื่นๆ ความรู้

ผู้เข้าชม  60