เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับสถานีบริการชุมชนและเกษตรกร

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวในรูปของสหกรณ์การเกษตร ทำธุรกิจเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันชุมชน โดยบริษัทฯช่วยสนับสนุนด้านความรู้ การลงทุนและระบบไอทีในการบริหารธุรกิจน้ำมันชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ มค.2559) นอกจากนี้ยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายในสถานีบริการ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ มีดี 3 ต่อ ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน (ท่าน ว.วชิรเมธี) ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ผู้เข้าชม  56