การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบโรงกลั่น

การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบโรงกลั่น เพราะชุมชน คือเพื่อนบ้านของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับ CSR-in-process ใช้เทคโนโลยีสะอาด ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน ควบคู่ไปกับพัฒนากิจกรรมต่างๆ กว่า 40 กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนใน 6 ด้าน คือ คุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ซึ่งแผนงานกิจกรรมเหล่านี้มาจากการทำวิจัยวิเคราะห์ความต้องการ/คาดหวังของชุมชน โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มชุมชน กลุ่มโรงเรียน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มคอนโดมิเนียม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำโดยพนักงานของบริษัทเอง

ผู้เข้าชม  57