“พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม”

กระทรวงแรงงานได้ร่วมจับมือ 6 ผู้นำภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ Workability Thailand (สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ หลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” (Declaration of Welcome Disability) ที่สนับสนุนหลักการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของคนพิการและร่วมสร้างความตระหนักต่อพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D Mark ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศนำร่องในการโปรโมท Well-D Mark ในกลุ่มประเทศสมาชิก Workability Asia โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสนับสนุนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง

การขับเคลื่อนโครงการ Welcome Disability Mark ในสถานประกอบการยังมุ่งขยายสู่การสร้างความตระหนักสู่ลูกค้าและสังคมภายนอกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D นับเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีและร่วมรณรงค์สังคมไทยให้ร่วมเป็นหนึ่งกำลังในการเปลี่ยนแปลง “คนพิการจากภาระให้เป็นพลัง” โดยการประกาศหลักการ “พลังคนพิการ: หุ้นส่วนธุรกิจสร้างสรรค์สังคม” ใน 4 ประการคือ

1. การส่งเสริมวัฒนธรรมสังคมเพื่อคนทั้งมวล (Cultivating Inclusion)

2. การส่งเสริมนโยบายการเข้าถึงของคนพิการ (Promoting Accessibility Policy)

3. การส่งเสริมการสร้างพันธมิตร (Creating Inclusive Partnership)

4. การส่งเสริมการสร้างงานคนพิการ (Empowering Competitive Employment & Social Entrepreneurship) และคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีองค์กรภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสังคมผ่านตราสัญลักษณ์ Welcome Disability Mark หรือ Well-D กว่า 100 องค์กร

ผู้เข้าชม  249