SE Matching Day

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์  ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ   สร้างความยั่งยืนผ่านการลงทุนเพื่อสังคม โดยมีองค์กรภาคตลาดทุนกับบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมที่เป็นสมาชิกใน www.setsocialimpact.com กว่า 50 องค์กรเข้าร่วมรับฟัง พบปะกัน และร่วมกิจกรรม SE Networking เพื่อเปิดมิติใหม่ของการผสานความร่วมมือ หรือสนับสนุนร่วมลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Investment) อันเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการร่วมแบ่งปันและพัฒนาสังคม โดยถือเป็นแนวทางการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้สังคมด้วยวิถีที่เน้นความยั่งยืน (2 มีนาคม 2560)

ผู้เข้าชม  25