รางวัลอิสรเมธี สาขาการพัฒนาสังคมเมือง

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ครบรอบ 10 ปี รางวัลอิสรเมธี  สาขาการพัฒนาสังคมเมือง 2559

นายคำใหม่ แสงรัตน์ ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาโครงการไส้เดือนเพื่อนรัก ซึ่งจะช่วยย่อยสลายขยะอินทรีย์ และได้ปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งมีธาตุอุดมสมบูรณ์ใช้แทนปุ๋ยเคมี ในวงกว้างแก่เกษตรกรนักเรียนโรงเรียนชาวนาใน จ.เชียงราย และจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคเหนือ ผลักดันให้เชียงรายเป็นจังหวัดของเกษตรอินทรีย์

นายเชาวฤทธิ์ ไชยพรม ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ผู้ถ่ายทอดความรู้และแนวคิดการเป็นเกษตรกรที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งต้องมีอาหารดี ปลอดภัย ด้วยโครงการปลูกเห็ดในโรงเรือน เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลักดันการสร้างเกษตรกรที่ดี สร้างครอบครัวและชุมชนอินทรีย์ ผลักดันให้เชียงรายเป็นจังหวัดของเกษตรอินทรีย์

ผู้เข้าชม  315