มาร่วมเป็นอาสาสมัคร ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. คือ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า อสม. นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน โดยมิได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข

อสม. มีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน และมีหน้าที่กระจายข่าว ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน

ความเป็นมาของอาสาสมัครสาธารณสุข

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของวงการสาธารณสุข ที่คณะรัฐมนตรีสมัย พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์ได้มีการอนุมัติให้บรรจุ โครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติเข้าเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ และได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนคำว่า สาธารณสุขเบื้องต้นเป็น การสาธารณสุขมูลฐานจากเหตุการณ์สำคัญดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองในนามวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา

 

เราทุกคนสามารถเป็นอาสาสมัครได้  ผ่านโครงการดีๆ จากทาง SET Social Impact 

มาร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอดกับ  โครงการ “Smile Voice เสียงสร้างสุข

ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น Read for the Blind  

เทคนิคการอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด Smile Voice  ไปชมกันเลยค่ะ

ที่มาของข้อมูล  :  สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เข้าชม  192