มาร่วมกัน สร้างน้ำ รักษาป่า เนื่องใน วันน้ำโลก ( World day for water ) กับ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

วันน้ำโลก ( World Day for Water)

เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น " วันน้ำโลก " หรือ " World Day for Water " เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการ “สร้างน้ำ รักษาป่า”  ของมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

     ตำบลผาปัง เป็นตำบลเล็ก ๆ มี 5 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 1774 คน จัดตั้งเป็น อบต.ไม่ได้ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องยุบรวมกับ อบต.แม่พริก ซึ่งมีระยะห่างกันกว่า 25 กิโลเมตร เป็นสาเหตุปัจจัยที่ทำให้ตำบลผาปังขาดโอกาสการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพราะงบประมาณส่วนใหญ่ก็ถูกนำไปพัฒนาในพื้นที่ตำบลแม่พริก ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่กว่าตำบลผาปัง งบประมาณที่นำมาพัฒนาตำบลผาปังจึงมีจำนวนน้อยนิด แต่ชาวตำบลผาปังทั้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-สมาชิก อบต. ครู อาจารย์ พระสงฆ์ หมออนามัยและ อสม.ในยุคปัจจุบัน ก็ไม่ยอมแพ้ ดังนั้นในปี 2547 จึงรวมกลุ่มกันออกแบบวางแผนพัฒนาชุมชนผาปังให้มีเศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที ๙) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความสมดุลทางธรรมชาติ มีทั้งประสบผลสำเร็จ และล้มเหลวปะปนกันไป

โครงการ “สร้างน้ำ รักษาป่า” 

สร้างฝายชะลอน้ำ ฝายชุมชน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับลำห้วย และแม่น้ำสาขา  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที ๙) 200 ฝาย และเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และจัดทำแนวป้องกันอย่างต่อเนื่อง

          การบริหารจัดการที่ดินทำกิน และทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้กฎหมาย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนตำบลผาปังได้กำหนดเป็นแผนงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้"คน" กับป่า" อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา มีการจัดการที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่มีการบุกรุกทำลายป่า มีการดูแลในรูปแบบที่ดินสวนป่าเศรษฐกิจ(50 ไร่) ที่ดินป่าชุมชน (24,451 ไร่) และที่ดินป่าอนุรักษ์ ภายใต้กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ร่วมกับกรมป่าไม้

ที่มาของข้อมูล : วิกิพีเดีย , มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

ผู้เข้าชม  191