โครงการดีๆ เกี่ยวการอนุรักษ์น้ำ ของแต่ละองค์กร

โครงการดีๆ เกี่ยวการอนุรักษ์น้ำ ของแต่ละองค์กร

          การอนุรักษ์น้ำ มีหลายวิธี เช่น การสร้างฝายกันน้ำเพื่อชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนป่า การสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อไว้เก็บกักน้ำฝน  บำบัดน้ำเสียทำให้น้ำมีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หลายๆองค์กร ได้ใช้วิธีการแตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โครงการลำไทรโยงโมเดล

เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในทุก ๆ ปี ในปี 2557 ไออาร์พีซีจึงนำองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ช่วยแก้และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ณ หมู่บ้านหนองยาง จำนวน 5 อ่าง ให้มีความลึกเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 4 เมตร ทำให้เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ อีกหนึ่งเท่าตัว ทำให้ประชาชนในชุมชนบ้านหนองยางมีน้ำใช้อย่างพอเพียงในหน้าแล้ง โดยน้ำจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวถูกนำมาใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 350 ครัวเรือน เป็น 440 ครัวเรือน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต

โครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำขาด น้ำเกิน น้ำเสียให้กับชุมชน โดยเอสซีจีน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งน้ำต้นทุนให้ชุมชนมีน้ำตลอดทั้งปี ส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ สนับสนุนให้ชุมชนทำแหล่งกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง เช่น สระพวง ระบบแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนปรับปรุงและบำบัดน้ำเสียจากชุมชนโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชดูดซับสารอินทรีย์ในน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย แบบบึงประดิษฐ์ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้บางชุมชนยังต่อยอดขยายผลสู่กิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิต สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสมุนไพรล้างพิษ ฯลฯ ทำให้พัฒนาเป็นสถานีเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งให้แก่ชุมชนอื่นๆ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองตาหมื่นและโครงการสร้างฝายกักน้ำหมู่บ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งไพธิอำเภอนาดจังหวัดปราจีนบุรี

จากข้อเสนอแนะของพนักงานว่าเกิดภัยแล้ง บริษัทได้เข้าไปสานเสวนากับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงร่วมกันทำฝายขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 14,400 ลบ.ม. พื้นที่ไร่สวนได้ประโยชน์ 156 ไร่ และในปี 2559 มีโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คอลงตาหมื่น โดยจำลองตามแนวทางบ้านโคกขี้เหล็ก อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งผู้นำชุมชนได้มอบที่ดินจำนวน 24 ไร่ เพื่อใช้ในโครงการ

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)

โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ประกอบด้วยโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารในโรงเรียน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเครือข่ายอีสท์ วอเตอร์รักษ์น้ำ โครงการน้ำเพื่อชุมชน

 

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ระบบไบโอแก๊ส

สร้างระบบไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถเริ่มนำแก๊สดังกล่าวมาผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

การบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการที่ดินทำกิน และทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้กฎหมาย เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนตำบลผาปังได้กำหนดเป็นแผนงานดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้"คน" กับป่า" อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา มีการจัดการที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่มีการบุกรุกทำลายป่า มีการดูแลในรูปแบบที่ดินสวนป่าเศรษฐกิจ(50 ไร่) ที่ดินป่าชุมชน (24,451 ไร่) และที่ดินป่าอนุรักษ์ ภายใต้กฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ร่วมกับกรมป่าไม้

ในแต่ละปี.คณะกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาแผนชุมชนของตำบลผาปัง โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์การดูแลทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะกำหนดแผนการปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ การปลูกในพื้นที่ป่าชุมชน สวนป่าเศรษฐกิจชุมชน การดูแลต้นน้ำ การสร้างฝาย การบริหารจัดการน้ำทางท่อ การสร้างอ่างเก็บน้ำ จะดำเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาตามแผนกำหนดที่ต่อเนื่องกันมากว่า 10 ปี

ผู้เข้าชม  2392