โครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข”

โครงการ Smile Voice “เสียงสร้างสุข” สร้างหนังสือเสียง เพื่อคนตาบอด และต่อยอดความร่วมมือของหน่วยงานภาคธุรกิจ และวิสาหกิจเพื่อสังคม

ได้อาสาสมัครมาผลิตหนังสือเสียง - บทความเสียงได้  รวม 73 เรื่อง  จำนวนผู้อบรมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง  241 คน *As of 30 Apr. 2017*

ผู้เข้าชม  220