ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อยอด SET Social Impact ผนึก บจ. mai นำร่องพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เปิดโครงการ SET Social Impact Gym by mai Executives ผนึกพลังบริษัทจดทะเบียนใน mai ร่วมพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) ให้แข็งแกร่ง มุ่งขยายการสร้างผลลัพธ์ที่ดีแก่สังคมและต่อยอดการสร้างความเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม SET Social Impact ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนกว่า 60 บริษัท และธุรกิจเพื่อสังคม 50 ราย อยู่บนแพลตฟอร์มในปีที่ผ่านมา

"เกศรา มัญชุศรี" กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เริ่มโครงการ SET Social Impact ดิจิทัลแพลตฟอร์มบน www.setsocialimpact.com ในปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคมให้มาพบกันเพื่อแบ่งปันทรัพยากร แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อขยายการสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม (social impact)

ในปีนี้ได้ต่อยอดความสำเร็จจากแพลตฟอร์มสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผ่านโครงการ “SET Social Impact Gym by mai Executives” กิจกรรมที่ผสานความร่วมมือจากผู้บริหารของภาคธุรกิจในการทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคม โดยเริ่มแรกมีผู้บริหารจาก maiA 13 ท่าน ที่อาสามาเป็นโค้ชร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม 13 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ

“โครงการ “SET Social Impact Gym by mai Executives” เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง social impact ร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียน และจะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนที่สนใจ มีส่วนร่วมและบทบาทต่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข็งแรง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขยายผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมให้กว้างขวางมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด You Grow, We Groom”

"ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์" นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เปิดเผยว่า maiA ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอุทิศความรู้ ประสบการณ์ ร่วมสร้างธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อเป็นการเติมเต็มการทำงานซึ่งกันและกันระหว่างภาคธุรกิจกับภาคสังคมที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยเห็นว่าเป็นบทบาทสำคัญของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีความพร้อมด้านการพัฒนาธุรกิจแล้ว ควรส่งต่อความสำเร็จไปยังผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะธุรกิจ เพื่อสังคมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นการช่วยสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับประเทศ

"ในทางกลับกันถือเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนใน mai ได้เรียนรู้แนวคิด และได้รู้จักกับธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นกระบวนการเรียนรู้จากทั้ง 2 ฝั่ง และอาจนำไปสู่การร่วมทุน หรือการพัฒนางานอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ในอนาคต"

นอกเหนือจากโครงการ SET Social Impact Gym by mai Executives แล้ว ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SE (Social Enterprise) บริษัทจดทะเบียน หรือผู้ที่สนใจการลงทุนทางสังคม (Social Impact Investment) เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนทางสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจร่วมกัน

อาทิ หลักสูตรอบรม SE 101 for beginning of social entrepreneur, SE 102 for scaling social enterprises, SE 201 for Listed Com. & Social Investor รวมทั้งกิจกรรม SET SE Matching Day, SET Social Impact Day และ SET Social Impact Fair

 
ผู้เข้าชม  132