ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานนวัตกรรมจากไผ่ ณ ต.ผาปัง จ.ลำปาง

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำคณะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ศึกษาดูงานนวัตกรรมผลิตพลังงานทดแทนจากถ่านไผ่ และ ผลิตภัณท์แปรรูปจากไผ่ รวมถึงการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ต.ผาปัง จ.ลำปาง เพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับ วิสาหกิจเพื่อชุมชน อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ สังคม ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าชม  163