• หน้าแรก

  • ImpactBoard

  • Matching

  • พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผาปัง จ.ลำปาง (SET + มูลนิธิผาปัง + Local Alike)

  • หน้าแรก

  • ImpactBoard

  • Matching

  • พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผาปัง จ.ลำปาง (SET + มูลนิธิผาปัง + Local Alike)

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผาปัง จ.ลำปาง (SET + มูลนิธิผาปัง + Local Alike)


พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผาปัง จ.ลำปาง (SET + มูลนิธิผาปัง + Local Alike)

      เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ

ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • สร้างรายได้เพิ่มให้ประชากรรวมทั้งตำบลรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,792 คน
  • ลดการอพยพของประชากร 10 % ในปีแรก

 113
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์