พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผาปัง จ.ลำปาง (SET + มูลนิธิผาปัง + Local Alike)


พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนผาปัง จ.ลำปาง (SET + มูลนิธิผาปัง + Local Alike)

      เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาชุมชน ด้วยการท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ

ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • สร้างรายได้เพิ่มให้ประชากรรวมทั้งตำบลรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,792 คน
  • ลดการอพยพของประชากร 10 % ในปีแรก

ผู้เข้าชม  124