ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นพ.ชูศักดิ์ เกษมศานติ์ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี ในโอกาสที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ "ผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” เพื่อจัดหางบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ป่วยวิกฤตที่มีฐานะยากจน ให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเผชิญกับโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เกินกำลังทรัพย์ จำนวน 150 ราย เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคม

 28
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์