ImpactViewfinder

119 รายการ
การสร้างความคิดแบบ Craetive Thinking ที่จะสามารถนำมาใช้ในการต่อยอดความคิด ต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
9 ผู้เข้าชม
ทำของเล่นเด็กโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นของเล่นดีๆ
9 ผู้เข้าชม
การจัดทำธุรกิจให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่พึ่งพาเพียงแค่เงินบริจาค ถึงจะสามารถทำองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีความยั่งยืนได้
9 ผู้เข้าชม
การทอผ้าในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงไป ถ้าหากเราไม่อนุรักษ์เอาไว้ อาจทำให้ผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นหายไป...
60 ผู้เข้าชม
ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้พยายามที่จะจัดกิจกรรมมาแก้ปัญหาโรค NDC เหล่านี้
33 ผู้เข้าชม
Trawell ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในกรุงเทพฯ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
33 ผู้เข้าชม
ให้แนะแนวน้องๆ นักเรียนได้ไปทดลองทำงานในบริษัทต่างๆ ที่นำธุรกิจนั้น ว่าเราชื่นชอบอาชีพนั้นจริงๆ หรือไม่ ติดตามได้ใน ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีชื่อว่า A Chieve
36 ผู้เข้าชม
Local Alike ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆ ให้เกินขึ้น
20 ผู้เข้าชม
881 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์