Social Enterprise

61 รายการ
การสร้างความคิดแบบ Craetive Thinking ที่จะสามารถนำมาใช้ในการต่อยอดความคิด ต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
0 คะแนน
|
1 ผู้เข้าชม
ทำของเล่นเด็กโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่น ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นของเล่นดีๆ
0 คะแนน
|
2 ผู้เข้าชม
การจัดทำธุรกิจให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยไม่พึ่งพาเพียงแค่เงินบริจาค ถึงจะสามารถทำองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีความยั่งยืนได้
0 คะแนน
|
1 ผู้เข้าชม
การทอผ้าในปัจจุบันมีจำนวนลดน้อยลงไป ถ้าหากเราไม่อนุรักษ์เอาไว้ อาจทำให้ผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นหายไป...
0 คะแนน
|
1 ผู้เข้าชม
ก่อตั้งโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้พยายามที่จะจัดกิจกรรมมาแก้ปัญหาโรค NDC เหล่านี้
5 คะแนน
|
29 ผู้เข้าชม
Trawell ได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในกรุงเทพฯ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น
0 คะแนน
|
29 ผู้เข้าชม
ให้แนะแนวน้องๆ นักเรียนได้ไปทดลองทำงานในบริษัทต่างๆ ที่นำธุรกิจนั้น ว่าเราชื่นชอบอาชีพนั้นจริงๆ หรือไม่ ติดตามได้ใน ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีชื่อว่า A Chieve
0 คะแนน
|
31 ผู้เข้าชม
Local Alike ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆ ให้เกินขึ้น
0 คะแนน
|
15 ผู้เข้าชม
1 ใน SE ที่มีประวัติการทำงานมาอย่างยาวนาน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมาก
0 คะแนน
|
13 ผู้เข้าชม
สื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาให้น้องๆเด็กพิเศษ เติบโตขึ้นมา และอยู่ร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดี
0 คะแนน
|
12 ผู้เข้าชม
สร้างของเล่นที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
0 คะแนน
|
13 ผู้เข้าชม
องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0 คะแนน
|
10 ผู้เข้าชม
B R E A D ได้พยายามที่จะจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเพื่อนำรายได้ไปสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
0 คะแนน
|
8 ผู้เข้าชม
พาท่านไปพบกับ SE ที่มีชื่อว่า Heartist ที่มีการผลิตสินค้า ที่เกิดขึ้นโดยเด็กพิเศษ
0 คะแนน
|
7 ผู้เข้าชม
Relationflip ได้รวบรวมนักจิตวิทยามาแก้ไขปัญหาภายใน Office ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายใน Office โดยเฉพาะ
0 คะแนน
|
30 ผู้เข้าชม
Flok rice ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตหรือเกษตรกร กับผู้บริโภค โดยผ่านทาง Application
0 คะแนน
|
32 ผู้เข้าชม
ชุมชนที่สามารถนำพื้นที่เงาฝนที่ไม่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมมาร่วมกันพัฒนากับตลาดหลักทรัพย์ จนสามารถทำให้เกิดเกิดผลผลิตจากชุมชนขึ้นมาได้
0 คะแนน
|
29 ผู้เข้าชม
การสร้าง Platfrom ที่สามารถทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ และได้รับประโยชน์ไปในเวลาพร้อมๆกัน
0 คะแนน
|
28 ผู้เข้าชม
น้องคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพยายามที่จะแก้ปัญหาการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา พร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการจัดตั้ง SE ที่ชื่อว่า The Guidelight
0 คะแนน
|
29 ผู้เข้าชม
"Buy Social Thailand คุณซื้อเพื่อสร้างสังคมที่ดีได้"
0 คะแนน
|
119 ผู้เข้าชม
1535 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์