ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน
เพิ่มพลังให้ธุรกิจและผู้ลงทุนด้วยความโดดเด่นในการตอบสนองโอกาสทางการเงิน

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้มั่นคง ยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยมาตลอด 40 ปี โดยเป็นกลไกและช่องทางการระดมทุนของผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน อีกทั้งเป็นช่องทางการออมและสร้างดอกผลจากการลงทุนของประชาชน ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เรื่องการเงินการลงทุนของผู้ลงทุน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น

การส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคมนี้ เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการเชื่อมโยงความสามารถของบริษัทจดทะเบียนที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนและสังคม จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย" ขึ้นตั้งแต่ปี 2549

อ่านต่อ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมมีคนดีที่มุ่งทำ"ความดี" ในหลากหลายมิติ

ซึ่งเป็นรากฐานและพลังขับเคลื่อนสำคัญของการสร้างสังคมคุณภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของการทำความดีให้แก่คนในสังคมไทยในทุกระดับ

โครงการ "SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 โดยมุ่งยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทำความดี

เป็นกำลังใจให้ผู้ทำความดีและสร้างต้นแบบคนดีของสังคม ที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องใน 7 สาขา ได้แก่

สาขาการพัฒนาห้องสมุด โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

สาขาการพัฒนาการศึกษา โดยมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

สาขาการพัฒนาสังคมชนบท โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

สาขาการส่งเสริมดนตรี โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

สาขาการส่งเสริมกีฬา โดยสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

สาขาการพัฒนาสังคมเมือง โดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย

สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยมูลนิธิดวงประทีป

ทุกองค์กรมีภารกิจสำคัญในการเฟ้นหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์และมุ่งมั่น สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของแต่ละองค์กร

เพื่อรับรางวัลเกียรติยศ"ผู้ทำความดีเพื่อสังคม" ใน 7 สาขาเป็นประจำทุกปี โดยเน้นส่งเสริมให้ผู้รับรางวัลผู้ทำความดีต่อยอดการทำความดีในด้านต่างๆ

ที่ตนเองยึดมั่นทำงานมาต่อเนื่องตามปณิธานที่ตั้งไว้ นับเป็นการปลุกพลังและสร้างต้นแบบแห่งความดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

อ่านต่อ...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักดีว่าศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติที่ดีซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาจริยธรรมส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
ในด้านศาสนา ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ พิธีทอดกฐินประจำปี เพื่อสร้างวิปัสสนาคารนานาชาติ(International Mediation Center) และสร้างที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และส่งเสริมการเผยแพร่และการสอนพุทธศาสนา โดยการถวายปัจจัยให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแก่ภิกษุ สามเณร และโรงเรียนพุทธศาสนาสำหรับประชาชน ณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง เพื่อการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ณ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร และวัดบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ จ.จันทบุรี เป็นต้น

ในด้านศิลปวัฒนธรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล จัด"การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ และเครื่องดนตรีประจำชาติต่างๆอาทิ จีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว รวมถึงการขับร้องที่ไม่จำกัดแนวเพลงทั้งไทยและสากล โดยตลอดโครงการ 11 ปีที่ผ่านมามีเยาวชนแสดงความสามารถบนเวที 18,000 ราย และประสบความสำเร็จในระดับสากล สร้างขือเสียงให้กับประเทศ อาทิ นางสาวตปาลิน เจริญสุข นายเอกชัย เจียรสกุล นายชินวัฒน์ เต็มคำขวัญ

อ่านต่อ...

ในการพัฒนากีฬา มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีและช่วยปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาของคนในชาติ อีกทั้งนำไปสู่การสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้กีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาซึ่งเหมาะสมกับทุกกลุ่มคน ทุกเพศ ทุกวัย ที่ฝึกทั้งทักษะการเคลื่อนไหว และมีงานวิจัยระบุว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับสมอง จึงริเริ่มโครงการ SET Star Junior Table Tennis ร่วมกับสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีพรสวรรค์ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสจากทุกภูมิภาค นำมาฝึกฝนและพัฒนาให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านมามีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน SET All Thailand Table Tennis Championship กว่า 3,200 คน สร้างนักกีฬาเยาวชนติดอันดับโลก 76 คน และในปี 2559 ได้ผลักดันให้ทีมนักกีฬาหญิงไทยอยู่ในลำดับที่ 13 ของโลก จากเดิมอันดับที่ 18 และทีมนักกีฬาชายอยู่ในลำดับที่ 39 จากเดิมลำดับที่ 39 โครงการ SET Star Junior Table Tennis สร้างนักกีฬาทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียง อาทิ ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน อรวรรณ พาระนัง ภัทรธร ภัสระ ญาณพงศ์ พนากิจกุล ศุภณัฐ วิสุทธิเมธางกูร ศิรวิทย์ พวงทิพย์ เป็นต้น

อ่านต่อ...

ในด้านสังคม มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลักดันการสร้างความตระหนักของการใส่ใจดูแลของผู้บริหารและพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่งเสริมพนักงานที่มีจิตอาสา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลชุมชนใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การออมและการลงทุนเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อปูพื้นฐานความรู้ และเรียนรู้การบริหารการเงินสวนบุคคลผ่านกิจกรรม ค้นหาความหมายของการรู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล พร้อมฟังประสบการณ์การวางแผนที่ชีวิต

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ช่องทางการจัดจำหน่าย
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

4057 ผู้เข้าชม