บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Greenergy Excellence มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Greenergy Excellence มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างสมดุลย์ระหว่างมูลค่าและคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำเกษตรกรรม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวในรูปของสหกรณ์การเกษตร ทำธุรกิจเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันชุมชน โดยบริษัทฯช่วยสนับสนุนด้านความรู้ การลงทุนและระบบไอทีในการบริหารธุรกิจน้ำมันชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันชุมชนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ มค.2559) นอกจากนี้ยังส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำมาเป็นสินค้าส่งเสริมการขายในสถานีบริการ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ มีดี 3 ต่อ ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน (ท่าน ว.วชิรเมธี) ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
การพัฒนาชุมชนและสังคมรอบโรงกลั่น เพราะชุมชน คือเพื่อนบ้านของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับ CSR-in-process ใช้เทคโนโลยีสะอาด ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชน ควบคู่ไปกับพัฒนากิจกรรมต่างๆ กว่า 40 กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนใน 6 ด้าน คือ คุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬา ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ซึ่งแผนงานกิจกรรมเหล่านี้มาจากการทำวิจัยวิเคราะห์ความต้องการ/คาดหวังของชุมชน โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มชุมชน กลุ่มโรงเรียน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มคอนโดมิเนียม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำโดยพนักงานของบริษัทเอง


พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
918 ผู้เข้าชม