บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งมีบริการที่แตกต่างและหลากหลาย โปร่งใสและเป้นธรรม ตลอดจนพัฒนาต่อยอดบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรซึ่งมีบริการที่แตกต่างและหลากหลาย โปร่งใสและเป้นธรรม ตลอดจนพัฒนาต่อยอดบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

-"ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัท" ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดความสำเร็จของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
-ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โดยการนำวิธีการ เทคนิคของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพมารวมและถ่ายทอดให้กับลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ลูกค้าของบริษัทประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ตลอดจนให้ความรู้ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การเก็บออม และการทำบัญชีครัวเรือน
บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า
ของบริษัทฯมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคม โดยการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว "จีแคป คอลเซ็นเตอร์" (โทร.081-170-1999)มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานจัดหารถเกี่ยวนวดข้าว การประสานงานหาพื้นที่รับจ้างเกี่ยวข้าว ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบอาชีพรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวให้กับลูกค้าและบุคคลอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานในการทำงานเป็นทีม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจิตอาสาแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
การร่วมกิจกรรมกับลูกค้า ชุมชน และสังคม ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนกิจกรรมการกุศลกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

632 ผู้เข้าชม