โคโคบอร์ด

โคโคบอร์ด

ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
โคโคบอร์ด
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในจากผลพลอยได้การเกษตร เช่นไม้อัดฟางข้าว และผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงแรม ของขวัญเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ลดการเผาวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดาการตัดไม้ทำลายป่า ลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนเกษตร

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

โคโคบอร์ด ธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีแรงบันดาลใจ อยากเห็นชุมชนเกษตรเข้มแข็งขึ้น มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเราเห็นคุณค่าของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ผัก สมุนไพรเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนไทย และประชากรโลก เกษตรกรปลูกข้าวและหลากหลายวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงอาหาร เรามีอาหารราคาถูก จานละ 30- 50 บาทให้เลือกมากมาย แต่ทำไมเขาไม่มีอาหารการกินที่ดี เราอยากให้เขาอยู่ดีกว่าเดิม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนแข็งแรงเหมือนเช่นในอดีตที่เคยเรียนมา โคโคบอร์ดจึงพยายามพัฒนาเครื่องมือสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร โดยมองหาสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเป็นต้นทุน นั่นคือการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ของเหลือทิ้งการเกษตรที่เป็นทรัพยากรที่หลงเหลือหลังเก็บเกี่ยว ลดการเผาขยะในท้องทุ่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ยืดอายุป่าไม้ให้ลูกหลานในยุคถัดไป ขณะเดียวกันเราต้องไม่สร้างขยะใหม่ให้กับโลก โดยคาดหวังจะให้เป็นวิชาชีพที่สร้างรายได้ที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีิวตของชุมชน เกษตรกรเข้าใจดีว่า ฟางข้าวมีประโยชน์ในเชิงปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ต้องใช้เงินทุนซื้อหา แต่เกษตรกรที่มีรายได้จากการขายผลิตผลการเกษตร (พืชเชิงเดี่ยว) เป็นหลัก จึงเร่งเวลาการเพาะปลูก จนเป็นสาเหตุให้เกษตรกรในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เลือกใช้วิธีการเผาของเหลือทิ้งการเกษตร เนื่องจากเป็นวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูกที่รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย ประกอบกับความคุ้นเคยที่ทำติดต่อกันมานานหลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรม เกษตรกรขาดการศึกษา เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่เกษตรกรเลือกที่จะไม่รอให้ฟางข้าวย่อยสลายโดยธรรมชาติซึ่งใช้เวลากว่า 3 เดือน แม้จะมีการคิดค้นเรื่องปุ๋ย EM ก็ยังต้องใช้เวลาเดือนกว่าที่ฟางข้าวเหล่านั้นจะย่อยสลายพร้อมไถพรวนเพื่อเพาะปลูกได้ จึงเป็นเรื่องยากและกดดันไม่น้อยสำหรับเกษตรกรที่จะสามารถวางแผน และจัดการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศและน้ำได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

โคโคบอร์ด ใให้ความสำคัญต่องานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้ของเหลือทิ้งภาคเกษตร (ทรัพยากรหลังเก็บเกี่ยว) เราเปลี่ยนมุมมองจากของเหลือทิ้งการเกษตร เป็นผลพลอยได้การเกษตร เรามองเห็นเป็นทรัพยากรใหม่ที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ และจะช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ชะลอปัญหา Climate Change ชะลดปัญหาภาวะโลกร้อน และลดความต้องการใช้ประโยชน์จากการตัดไม้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้ได้อีกด้วย โคโคบอร์ด มีสินค้าหลัก คือไม้อัดฟางข้าว วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายใน มีลวดลายสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ตามธรรมชาติ และได้มาตรฐานเทียบเท่ากับแผ่นไม้พาร์ติเกิ้ลบอร์ด และยังมีวัสดุตกแต่งภายในประเภทอื่นๆ เช่น ไม้อัดเปลือกถั่ว ไม้อัดแกลบ และสามารถแปรรูปไม้จากวัสดุการเกษตรที่หลากหลายจนเป็นที่มาของบริการ Customized Eco-Board

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ลดการเผาวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นรายได้เพิ่มแก่ชุมชนเกาตร ลดปัญหาการกำจัดกากอุตสาหกรรมจาก Agro Business

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 4 ล้าน บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้ว ฉลองปีใหม่นี้ด้วยของขวัญที่เป็นตัวแทนว่าคุณห่วงใยโลกใบนี้แค่ไหน ด้วยผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของใช้ทำจากฟางข้าวไทย ผสมผสานร่วมกับผ้าทอมือของกลุ่มแม่บ้านจังหวัดต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับโรงแรม รีสอร์ท
โคโคบอร์ด มีบริการพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้กกากอุตสาหกรรมการเกษตร เราช่วยชุบชีวิตให้กากอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัดทิ้ง โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุตกแต่ภายในที่สวยงามและมีคุณภาพ (Upcycle) บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ มีกากเหลือทิ้งหลังกระบวนการผลิตจำนวนมากกว่า 10 ตันต่อเดือน และให้ผู้ประกอบการรายอื่นซื้อไปในราคาถูกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ แต่หลายเดือนที่ผ่านมา ทางสำนักงานใหญ่มีกิจกรรม CSR โดยให้พนักงานร่วมกันคิดหาวิธีจัดการกากเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์ จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้พบกัน โคโคบอร์ด ใช้ความรู้ความชำนาญในการแปรรูปของเหลือใช้การเกษตรให้เป็นแผ่นไม้ เราเริ่มต้นทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาแผ่นไม้จากกากเบียร์ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อให้เข้าใจประโยชน์การใช้งานง่ายขึ้น ทีมงานจึงให้เราช่วยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อจัดแสดงด้วย อุตสาหกรรมเกษตรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกากเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต สามารถปรึกษาเราได้ค่ะ 080-559 4446
ผู้เข้าชม  545