บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี ก่อนจะปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่สู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากพลังงานทดแทนเป็นหลัก 2.พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลโลหะ และ 3.พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี ก่อนจะปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่สู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากพลังงานทดแทนเป็นหลัก 2.พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลโลหะ และ 3.พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

พีดีไอมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ด้านวัสดุและด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการ และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

พีดีไอขับเคลื่อนธุรกิจผ่านนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน วิสัยทัศน์ขององค์กรสะท้อนถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา


สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมส่งมอบพื้นที่สู่โครงการพระราชดำริ
ปี 2546 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสต่อกับนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ ขอให้ฟื้นฟูพื้นที่เหมืองให้เป็นป่าธรรมชาติ และให้จัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนโดยรอบมีรายได้ พีดีไอแม่สอดก็ได้ สนองตามพระราชดำรัสโดยใช้หญ้าแฝกมาเป็นพืชเบิกนำภายใต้คำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) มาตั้งแต่ปี 2546-2559 พีดีไอจึงได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือ แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งต่อมาสำนักงาน กปร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปฏิบัติงานขึ้น เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เพื่อบริหารงานโครงการโดยกรมป่าไม้จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ จนถึงขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการไปบ้างแล้ว กิจกรรมประกอบด้วย
1) ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ รับผิดชอบโดย กรมป่าไม้
2) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่น รับผิดชอบโดย กรมป่าไม้ ต่อมาพัฒนาให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ในผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยตามรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งที่ได้เสด็จมาประทับแรมที่เรือนรับรองพีดีไอแม่สอดในปี 2559
3) การดูแลพื้นที่เรือนประทับ รับผิดชอบโดย กรมป่าไม้
4) พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รับผิดชอบโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคุณภาพชีวิตชุมชน รับผิดชอบโดย กรมอนามัย
6) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รับผิดชอบโดย กรมพัฒนาที่ดิน
7) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ รับผิดชอบโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และจังหวัดตาก
8) การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ รับผิดชอบโดย กรมควบคุมมลพิษ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
527 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์