บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู

เป็นผู้นำทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนการใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง
เป็นผู้นำทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ตลอดจนการใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development) เป็นหนึ่งใน 6 เสาหลักสำหรับการพัฒนาองค์กรไทยยูเนี่ยน โดยมีหลักการสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ การดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำับดูแลกิจการ การส่งเสริมการดำเนินงานที่ยั่งยืนภายในห่วงโซ่อุปทาน และสร้างคุณค่าร่วมในชุมชนที่เราประกอบกิจการอยู่

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

สิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน คือความสามารถในการระบุและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได้ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังไปยังผลิตภัณฑ์ (Traceablity)
ไทยยูเนี่ยน ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อแรงงานและเน้นย้ำถึงความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ ได้กล่าวถึงหลักสำคัญ 12 ประการของจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักการของภาคีข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น โกลบอล คอมแพค(UN Global Compact (UNGC)) ที่ว่าด้วยความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานต่อสิทธิมนุษยชน
ไทยยูเนี่ยนเชื่อว่า จากการที่เราเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก เรามีโอกาสมากมายที่จะสร้างคุณค่าร่วมเชิงบวกในระยะยาวให้แก่สังคมได้ เราตระหนักดีว่าเราเป็นเสมือนตัวกลางที่ส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานของเราจึงเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) ได้แก่ 1.)การดำเนินการเพื่อหยุดยั้งความหิวโหย 2.) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน และ 3.) การใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนพร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
สถานที่จัดกิจกรรม
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
1832 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์