บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอชียแปซิฟิก
บริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอชียแปซิฟิก

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนได้ผนึกอยู่ในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ สะท้อนจากการจัดโครงสร้างองคืรของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม และชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการองคืกรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โครงการขยายผลแผนพลังงานชุมชนด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นแหล่งพลังงานได้อีกทางหนึ่ง เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 5 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการสนับสนุนเทคโนโลยีจำนวน 81 ชิ้น ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้ 123 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงทั้งสิ้น 4,914,218 บาทต่อปี

อ่านต่อ...

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเป็นเป้าหมายหนึ่งของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอด ในปี 2558 กิจการของบริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยรวมแบ่งเป็นการสนับสนุนทางตรงในประเทศไทย สปป.ลาว ออสเตรเลีย มูลค่ารวม 101 ล้านบาท และการสนับสนุนทางอ้อม ซึ่งประกอบด้วย ภาษีท้องถิ่นและภาษีเงินได้ มูลค่ารวม 1,830 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ธนาคารหมู่บ้านปู่เจริญ หมู่ 12 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เช่น
1) บริษัทฯ สนับสนุนเงินกองทุน จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นทุนเรือนหุ้น โดยจัดสรรให้ 2 ครั้ง ตามสัดส่วนการออมของสมาชิก
2) บริษัทฯ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ สมุดคู่ฝาก/สมุดบันทึกบัญชี/เครื่องคิดเลข/อุปกรณ์เครื่องเขียน
3) บริษัทฯ ติดตามให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
4) บริษัทฯ ร่วมถอดบทเรียน
5) เสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินโครงการ เช่น การทำบัญชีชุมชนพร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
419 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์