บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

“ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
เอสซีจี มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคที่ดำเนินกิจการ ควบคู่กับการดูแล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้อุดมการณ์ "ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม"
“ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”
เอสซีจี มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคที่ดำเนินกิจการ ควบคู่กับการดูแล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้อุดมการณ์ "ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม"

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เอสซีจี มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคที่ดำเนินกิจการ ควบคู่กับการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้อุดมการณ์
"ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม"

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำขาด น้ำเกิน น้ำเสียให้กับชุมชน โดยเอสซีจีน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งน้ำต้นทุนให้ชุมชนมีน้ำตลอดทั้งปี ส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนสามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่นๆ สนับสนุนให้ชุมชนทำแหล่งกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง เช่น สระพวง ระบบแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำในหน้าฝนไว้ใช้ทำการเกษตรในหน้าแล้ง รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชนปรับปรุงและบำบัดน้ำเสียจากชุมชนโดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ เช่นการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชดูดซับสารอินทรีย์ในน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสีย แบบบึงประดิษฐ์ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้บางชุมชนยังต่อยอดขยายผลสู่กิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลผลิต สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ด้วยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสมุนไพรล้างพิษ ฯลฯ ทำให้พัฒนาเป็นสถานีเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งให้แก่ชุมชนอื่นๆ

อ่านต่อ...

เอสซีจึสนับสนุนกีฬาแบดมินตันมากว่า 35 ปี ตั้งแต่ปี 2524 โดยร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันแบดมินตันตั้งแต่ระดับเยาวชนในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ต่อมาในปี 2550 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับเอสซีจีก่อตั้ง SCG Badminton Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตามแนวทางของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสร้างนักแบดมินตันเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

อ่านต่อ...

เอสซีจีเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะและศักยภาพพนักงานขับรถ จึงจัดตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและความสามารถพนักงานขับรถของบริษัทในเครือเอสซีจี คู่ค้า และหน่วยงานภายนอก รวมถึงส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยการสร้างมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถให้เป็นมืออาชีพ (Smart Driver) สามารถปฏิบัติตามวินัยจราจร และขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจและความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานขับรถในการเป็นสุภาพบุรุษนักขับ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 55,700 คน และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานขับรถลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ในสังคมอันกว้างใหญ่ยังมีพื้นที่และผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพราะการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็ก เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง
1367 ผู้เข้าชม