บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ผู้นำในการสร้างนวตกรรมและมูลค่าเพิ่ม
ผู้นำในการสร้างนวตกรรมและมูลค่าเพิ่ม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด "ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย" มาอย่างยาวนานถึง 26 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดประกวดประติมากรรม การจัดประกวดถ่ายภาพ การจัดประกวดเรียงความ กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชนฟรี กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการอภินันทนาการ ฟรี มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป พนักงานศุภาลัย รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชั้นนำจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่สัมมนาเคล็ดลับการลงทุนด้านต่างๆ สัมมนาเรื่องสุขภาพและแพทย์ทางเลือก
บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล "พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม" ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดพู่กันจีน และนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะภายในงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริษัทฯ ผลิตหนังสือให้ความรู้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป โดยจะดำเนินการคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี สำหรับหนังสือที่เคยจัดพิมพ์ ได้แก่ ชีวิตที่เจริญ กำไรชีวิต ไม้มงคล อายุยืน สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ชนะโรค ชนะวัย ชัยชนะแห่งชีวิต พลังลมปราณ สร้างสรรค์พลังชีวิต ดุจแสงส่องทาง รู้ทันฮวงจุ้ย รู้ทางสู่ความสุข หัวใจยิ้มได้ กุญแจสวรรค์ สร้างสรรค์ชีวิตเป็นสุข ความรู้คู่เรือน คำคม บ้านเรา แสนสุขใจ ปรัชญาประทีป และล่าสุดคือหนังสือ "ประทีปทัศน์" อันเป็นหนังสือรวบรวมปรัชญาที่มีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต

อ่านต่อ...

บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการที่บริษัทฯเข้าไปดูแลความเรียบร้อยให้ ได้แก่
• ดำเนินการขุดลอกคลองสาธารณะ ในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการศุภาลัย พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขุดลอกคลองในพื้นที่โครงการจัดสรรเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตปีที่ 2 ในปี 2558 บริษัทฯได้มีการจัดจ้างชุมชนและจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับจัดทำของขวัญปีใหม่ เป็นเงินกว่า 2แสนบาท
• ปรับปรุงถนน วางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยพหลโยธิน 48 ด้านหน้าโครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ และทำท่อลอดถนนและปรับปรุงซอยลาซาล บริเวณโครงการศุภาลัย วิลล์ ศรีนครินทร์
• มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย มูลค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาดและจัดระเบียบให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และได้มอบรถบรรทุกเก็บขยะให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรักษาความสะอาด และจัดระเบียบให้หมู่บ้านโครงการศุภาลัยบุรี และบริเวณใกล้เคียง
• ปรับปรุงถนนเลียบคลอง 4 เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
• มอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับสถานีตำรวจนครบาล บางโพงพาง เพื่อใช้ตรวจความเรียบร้อยของผู้ใช้รถใช้ถนน

อ่านต่อ...

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุน โดยบริษัทฯบริจาคเงินจำนวน 8,500,000 บาท เพื่อบูรณะอุโบสถ วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี และเป็นเจ้าภาพดูแลการบูรณะวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และที่ผ่านมายังได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดหมุทรสาคร วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี และมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต บูรณะวัดกู่คำ จังหวัดเชียงใหม่ นกจากนี้คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ได้ริเริ่มคิดสร้างพระพุทธรูปชื่อ "พระศุภนิมิตรมิ่งมงคล" เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และนำไปประดิษฐ์สถาน ณ โครงการของศุภาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนิน ชีวิตที่ครอบคลุมทั้งด้านการงาน และชีวิตครอบครัวของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง “กิจกรรมเจริญภาวนา” ภายใต้แนวคิดที่ว่า “จิตสำนึกดี สังคมดี” โดยได้ดำเนินการมาแล้วจำนวน 23 ครั้ง และจะจัดสืบเนื่องต่อไป ซึ่งเป็นการฝึกภาวนาจิตตปัญญาศึกษา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องละวางภารกิจทั้งหมด และยังยังมีกิจกรรมเสริม โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเด็ก จัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้กล้าแสดงออก ทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2. กลุ่มวัยกลางคน จัดกิจกรรมการวาดรูป การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เข้าใจถึงสัจธรรมในชีวิต
3. กลุ่มผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการบริหารร่างกายอย่างมีสติและเพื่อสุขภาพ เช่น โยคะภาวนา สืบสาน พุทธธรรม (ใส่บาตรเช้าและสวดมนต์) เป็นต้น

อ่านต่อ...

โครงการศุภาลัยชีววิถี
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา โดยได้ดำเนินธุรกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้นำมาเป็นหลักคิดสำคัญในการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการย่อย ภายใต้ชื่อ "โครงการศุภาลัยชีววิถี" ได้แก่
• โครงการผักปลอดสารเคมี โดยการนำเศษอาหารที่เหลือมาบดเป็นปุ๋ยน้ำ เศษใบไม้และกาบมะพร้าวมาทำเป็นปุ๋ยแห้ง เพื่อใส่บำรุงดินที่ใช้ปลูกพืชผัก และใช้จุลินทรีย์น้ำหมักจากสมุนไพรเป็นน้ำยากำจัดศัตรูพืช จึงทำให้ผักที่ปลูกในโครงการฯเป็นผักที่ปลอดสารเคมี เพื่อนำมาใช้ประกอบอาหารภายในโรงแรมฯและจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ
• โครงการผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเปลือกผลไม้มาผลิตเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ สำหรับใช้ล้างจาน เช็ดกระจก ซักผ้า ล้างพื้น ล้างห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเอาสมุนไพรไทยพื้นบ้านมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิสบู่เหลวสมุนไพรขมิ้นชัน แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน แชมพูสมุนไพรมะกรูด โดยผ่านการจดแจ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุม จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
• โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์ชีววิถี เป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโครงการฯวิธีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ แปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ให้แก่ธรรมชาติต่อไป

อ่านต่อ...พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

793 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์