ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve "อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ"

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

"เราคือกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการเห็นสังคมที่ทุกคนได้พบและได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าต่อตนเอง และแบ่งปันคืนสู่สังคม" เพราะพวกเราเชื่อว่า การได้ประกอบอาชีพที่เรารัก เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อ ความสุขในการทำงาน การเคารพในงานที่ทำ การเห็นคุณค่าในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมกัน การแบ่งปันคืนสู่คนรอบข้างและสังคมด้วยการประกอบอาชีพของตนเอง เราจึงต้องการช่วยสนับสนุนให้เด็กมัธยมของประเทศไทยค้นพบตัวตนหรืออาชีพที่อยากทำ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

"เด็กมัธยมของไทยไม่สามารถตัดสินใจวางแผนการเรียน และตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตของตนเองได้อย่างมั่นใจ" เพราะว่าเด็กมัธยมของประเทศเราจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญต่อชีวิต นั่นคื การตัดสินใจเลือกสายการเรียนตอนเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมปลาย และการตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งๆที่ตัวพวกเขา ยังไม่มีภาพเป้าหมายว่า ตัวเขาอยากจะโตขึ้นมาประกอบอาชีพอะไร? อยากจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาในสังคมนี้บ้าง? รวมถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานและการประกอบอาชีพเลยแม้แต่น้อย! สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นำมาซึ่งปัญหาการศึกษาทั้งการที่เด็กๆ ไม่สนใจเรียน ไม่มีความสุขในการเรียน นอกจากนี้เด็กๆ กลุ่มนี้จะขาดแรงจูงใจ ขาดควาตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไม่เพียงผลที่จะเกิดต่อตัวเด็กเองหรือระบบการศึกษาเท่านั้น แต่การที่เด็กตัดสินใจเลือกสายอาชีพโดยมีข้อมูลไม่สมบูรณ์จนทำให้เด็กมีการตัดสินใจเลือกแค่บางสายอาชีพ เลือกตามผู้ปกครอง เลือกตามกระแสสังคม ยังทำให้สังคมขาดความหลากหลายทางอาชีพ เกิดการล้นเกินในตลาดแรงงานบางสายอาชีพและขาดแคลนแรงงานในบางสายอาชีพ และที่สำคัญประเทศชาติจะต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีความตั้งใจ มีความเคารพในอาชีพที่ทำ ละทิ้งศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

a-chieve สร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมด้านการแนะแนวอาชีพเพื่อเปิดโอกาสในการทำความรู้จักกับอาชีพรอบตัวให้กับเด็กมัธยมและผู้ที่สนใจ รวมถึงสร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอาชีพและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกระบวนการแนะแนวอาชีพสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่กิจการเพื่อสังคม a-chieve ดำเนินกงานอยู่ มีดังนี้ สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อาชีพรอบตัวให้กับเด็กมัธยมทั่วประเทศ และเพื่อเป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพต้นแบบสำหรับครูแนะแนวที่สนใจนำไปใช้เสริมการเรียนการสอนในห้องแนะแนวของตนเอง ในปัจจุบัน a-chieve ได้สร้างสรรค์กิจกรรมแนะแนวอาชีพขึ้นมาแล้ว 5 รูปแบบ โดยแต่ละกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตลอดปี ดังนี้ a) Talk ชิด b) a-chieve shadow :โตแล้วไปไหน? c) OPEN WORLD เปิดโลกสายอาชีพ d) เทศกาลฟักฝันเฟส "หยุดฝันฟุ้ง แล้วมุ่งทำฝันให้เป็นจริง พัฒนาความรู้สำหรับสนับสนุนการค้นคว้าด้วยตนเองของเด็กมัธยมและสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนของครูแนะแนว เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้สังคมของเราเต็มไปด้วยผู้คนที่ค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและทำเป็นอาชีพได้ เพียงแค่การสร้างกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้เป็นต้นแบบอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ในอีดด้านหนึ่งเราจึงต้องสนับสนุนการค้นหาคำตอบในเรื่องอาชีพในอนาคตของเด็กๆและสนับสนุนการเรียนการสอนของงานแนะแนวอาชีพตามโรงเรียนด้วย
Talk ชิด กิจกรรมแนะแนวอาชีพขนาดเล็กที่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมได้มานั่งจับเข่าพูดคุยและถามคำถามอย่างใกล้ชิด เพื่อเคลียร์ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาชีพที่ยังค้างคาอยู่ในใจ
เป็นกิจกรรมแนะแนวอาชีพในรูปแบบ job shadow ที่แรกของประเทศไทยที่เปิดกว้างให้เด็กมัธยมที่สนใจจากทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในทุกๆช่วงปิดเทอมของทุกปี
กิจกรรมแนะแนวอาชีพที่รวบรวมพี่ต้นแบบอาชีพที่เป็นคนทำงานในแต่ละอาชีพมาพูดคุย บอกเล่าถึงข้อมูลอาชีพของตนเองให้น้องๆ มัธยมได้เห็นภาพเกี่ยวกับอาชีพที่ใผ่ผัน และอาชีพใกล้เคียงอื่นๆ ได้มากเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจวางแผนอนาคตได้
งานเทศกาลสำหรับการแนะแนวอาชีพงานแรกของประเทศไทยที่เปิดให้เด็กมัธยมจากทั่วประเทศได้เข้ามาค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองกับพี่ต้นแบบอาชีพมากกว่า 60 อาชีพ และกิจกรรมค้นหาตนเองอีกกว่า 10 กิจกรรม ที่อยู่ภายในงาน
พัฒนาความรู้สำหรับสนับสนุนการค้นคว้าด้วยตนเองของเด็กมัธยมและสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนของครูแนะแนว เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการให้สังคมของเราเต้มไปด้วยผู้คนที่ค้นพบสิ่งที่ตนเองรักและทำเป็นอาชีพได้ เพียงแค่กา...

อ่านต่อ...

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

จำนวนเด็กมัธยมที่เคยสมัครเข้ามาจากทั่วประเทศทุกภาค 11,010 คน จำนวนเด็กมัธยมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 4,158 คน จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ a-chieve.org (ปี 2015) 174,417 คน เด็กมัธยมที่เคยเข้าร่วมมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ - เด็กมัธยมที่เข้าร่วมรู้จักทบทวนตนเอง และมีความตั้งใจที่จะค้นหาตนเองผ่านการลองทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น - เด็กมัธยมที่เข้าร่วมมีความสนใจที่จะเรียนรู้ด้านอาชีพรอบตัวและโลกของการทำงานพร้อมมีความกล้าที่จะออกเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น - เด็กมัธยมที่เข้าร่วมสามารถตอบตัวเองและเลือกได้ดียิ่งขึ้นว่า อนาคตอยากเรียนและทำอาชีพอะไรเพราะอะไร

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ ผู้ร่วมสนับสนุนสปอนเซอร์จัดงาน ฟัง ฝัน เฟส ในเดือนตุลาคม
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1898