บริษัท โพล์คไรซ์ จำกัด

บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด(กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตร) ที่มุ่งสร้างผลกำไรสู่ "เกษตรกรรายย่อย" โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตเพื่อรักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกันสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน
บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด(กิจการเพื่อสังคมด้านการเกษตร) ที่มุ่งสร้างผลกำไรสู่ "เกษตรกรรายย่อย" โดยส่งเสริมเกษตรกรผลิตเพื่อรักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและสื่อสารให้ผู้บริโภคหันมาเลือกสินค้าพื้นเมืองที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกันสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนที่ยั่งยืน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท โฟล์คไรซ์ จำกัด(กิจกรรมเพื่อสังคม) เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2014 จากความห่วงใยต่อวิกฤติขาดแคลนเกษตรกร ความเพียงพอและความปลอดภัยด้านอาหารกับสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรโลก เช่น วิกฤติการด้านโภชนาการอาหาร วิกฤติโรคภัยที่เกิดจากการกินอาหารปนเปื้อนหรือขาดโภชนาการ วิกฤติความยากจนของเกษตรกรที่นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงของการผลิตอาหาร เป็นต้น

“โอกาส” ท่ามกลาง “วิกฤติ” ที่สังคมไทยและโลกกำลังเผชิญอยู่นี้ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอย่างเข้าใจรากเหง้าที่สำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ปี 2016 บริษัทมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหารออนไลน์(Website,Mobile application) และเชิญชวนเกษตรกรผู้ผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืนมาสมัครใช้แพลตฟอร์ม พร้อมกับส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าอินทรีย์และบริการฟาร์มสเตย์ ซึ่งโฟล์คไรซ์แพลตฟอร์มเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้บริโภคและผู้ผลิตให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในสังคมออนไลน์

วิสัยทัศน์
องค์กรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะเกษตรกร

พันธกิจ
1. สร้างแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์
1. สร้างช่องทางการเข้าถึงความมั่นคงทางอาหาร
1.1 ความพอเพียง (Availability) ของปริมาณอาหาร ที่อาจได้มาจากการผลิตภายในประเทศ หรือการนำเข้ารวมถึงความช่วยเหลือด้านอาหาร
1.2 การเข้าถึง (Access) ทรัพยากรที่พอเพียงของบุคคลเพื่อได้มาซึ่งอาหารที่เหมาะสมและมี โภชนาการ ทรัพยากรดังกล่าวหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะกำหนดควบคุมกลุ่มสินค้าหนึ่งๆ ได้ภายใต้บริบททางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ (รวมถึงสิทธิ ตามประเพณีเช่น การเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวมของชุมชน)
1.3 การใช้ประโยชน์ (Utilization) ด้านอาหาร ผ่านอาหารที่เพียงพอ น้ำสะอาดและการรักษา สุขภาพและสุขอนามัยเพื่อที่จะเข้าถึงภาวะความเป็นอยู่ที่ดีทางโภชนาการ ซึ่งความต้องการทาง กายภาพทั้งหมดได้รับการตอบสนอง โดยนัยยะนี้ความมั่นคงทางอาหาร จึงสัมพันธ์กับปัจจัยนำเข้าที่ ไม่ใช่อาหารด้วย
1.4 เสถียรภาพ (Stability) ทางอาหารที่ประชาชน ครัวเรือนและบุคคลจะต้องเข้าถึงอาหารที่ เพียงพอตลอดเวลา ไม่ต้องเสี่ยงกับการไม่สามารถเข้าถึงอาหารอันเป็นผลมาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น วิกฤตทางเศรษฐกิจหรือสภาพภูมิอากาศ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามวงจร เช่น ภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารตามฤดูกาล ซึ่งในความหมายนี้ความมั่นคงทางอาหาร ครอบคลุมถึงมิติความพอเพียงและการเข้าถึงอาหารด้วย

2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นความสำคัญของขบวนการเกษตรกรรุ่นใหม่

อัตราส่วน 1 ต่อ 20 ถือเป็นจุดคุ้มทุน 20 คนนี่คือซื้อคนละ 5 โล 5 ชิ้น หรือ 5 ชนิด จุดคุ้มทุนตรงนี้มันสัมพันธ์กับจำนวนประชากรที่จะถึง 70 ล้านคน ต่อจำนวนเกษตรกรที่จะลดลงเหลือแค่ 5 % ซึ่งคือ 3.5 ล้านคน หารออกมาแล้วเหลือ 1 ต่อ 20 ซึ่งเป็นสถิติที่น่าสนใจว่าหากประเทศไทยมีจำนวนประชากรถึง 70 ล้านคน คนเหล่านี้จะต้องมาหาเกษตรกรด้วยช่องทางไหน
          เนื่องจากวันนี้เกษตรกรต้องตามหาผู้บริโภค 20 คน แต่ในอนาคตผู้บริโภค 20 คนต้องตามหาเกษตรกรให้เจอ ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกร 22 % ผู้บริโภตยังรู้สึกปกติ หากประเทศไทยเหลือกษตรกร 5% ความต้องการจะเปลี่ยนจากฝั่งเกษตรกรจะเปลี่ยนมาเป็นผู้บรืโภคแทน ในทางเศรษฐศาสตร์บอกว่า ใครต้องการมากกว่าคนนั้นแพ้ เรื่องนี้ต้องไม่ใช่การให้ความสำคัญว่ามีผู้อยากมากกว่าหรือน้อยกว่า แต่ต้องให้เราในสังคมได้เรียนรู้ร่วมกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีภาวะแบบนี้ 1 ต่อ 20 ทุกคนในสังคมจะต้องมีวิธีคิดแบบไหน จะต้องช่วยกันอย่างไร จะต้องแบ่งปันกันหรือแลกเปลี่ยนกันอย่างไร

แนวคิด Open Brand
คือกระบวนการสร้างแบรนด์แบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(open brand) โดยร่วมกันกำหนดคุณค่าความหมายและกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ดังนี้
1.กำหนดคุณค่า ความหมายร่วมกัน
2.ออกแบบสินค้า บริการ ร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ช่องทางการตลาด และผู้บริโภค
3.ร่วมกันกำหนดผลลัพธ์ทางสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเสนอให้กิจกรรมของกิจการแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสทางสังคมได้

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

folkrice ltd. เกิดจากการมองเห็นความท้าทายจากคำถามที่ว่า "ทำไมชาวนายังจน" ในเมื่อสังคมไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ผลกำไรจากผลผลิตทำไมไม่กลับคืนสู่เกษตรกร นำไปสู่การค้นหาคำตอบจากการลงมือทำเกษตร ทำการตลาด และสร้างเครื่องมือ (Web & Mobile application Platform) เพื่อส่งเสริมการตลาดสำหรับเกษตรกรรายย่อยในที่สุด

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

สร้างกำไรสู่เกษตรกรรายย่อย รักษาพันธุกรรมพื้นเมืองและระบบนิเวศที่ยั่งยืน
1. ผลลัพธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
การที่ประชากรเพิ่มจำนวนขึ้นแต่จำนวนของเกษตรกรลดลง ทั้งยังมีแนวโน้มที่มุ่งปลูกและผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาด ผู้บริโภคเลือกกินเลือกใช้แต่สินค้ากระแสหลัก ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรดีๆลดลง และอาหารดีๆ ก็ลดจำนวนลงตามไปด้วย เมื่อไหร่ที่ไม่มีคนปลูก พันธุกรรมพืชที่เคยมีในอดีตย่อมหายไปด้วย อาจจะไม่หายไปทันทีแต่จะค่อยหายไปทีละช้าๆ สุดท้ายทั้งหมดก็จะหายไปในที่สุด ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาคิดและวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการต่อยอดและคิดเพื่อให้พันธุกรรมพืชที่ค่อยๆหายไปเหล่านั้นคงอยู่ต่อไป ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์เราได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์ในสิ่งที่เรามีแล้วนำมากลับมาสร้างเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต โดยที่เราไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มเติม เพียงแต่เราต้องเอาสิ่งที่มีอยู่นั้นมาปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

2. ผลลัพธ์ด้านการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
folkrice ltd. เห็นถึงความสำคัญด้านการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ขึ้นมาเพื่อรองรับฐานข้อมูลของเกษตรกรรายย่อยและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่น โดยเน้นเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นตลาดสินค้าออร์แกร์นิกออนไลน์ นำไปสู่การกระจายรายได้และเพื่อให้เกิดความหลากหลายด้านสินค้าและบริการเป็นการตอบโจทย์ให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตให้มีทางเลือกที่หลากหลาย
นอกจากนั้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเกิดขึ้นได้โดยผ่านช่องทางหนึ่งที่เรียกว่าระบบดิจิทัล คือไม่ต้องผ่านการกระจายอำนาจของกระบวนการภาครัฐ แต่ปรับมาใช้ระบบการกระจายผ่านแพลตฟรอ์มดิจิทัลที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยที่เราไม่ต้องไปกดราคาในการซื้อสินค้า เงินก็ถูกกระจายลงสู่ภาคเกษตรกรอย่างทั่วถึงและหากเกษตรกรมีกำไรจะสามารถผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าของตนเองเพื่อสร้างฐานผู้บริโภคให้กับตัวเกษตรกรเองด้วยในที่สุด

3. ผลลัพธ์ด้านระบบการค้าที่เป็นธรรม
folkrice platform เป็นช่องทางที่ให้เกษตรกรเข้ามาวางขายสินค้าของตัวเอง เป็นแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นที่เกษตรกรสามารถเข้ามาลงทะเบียน เข้ามาวางขายสินค้าและจัดโปรโมชั่นของตนเองได้ ซึ่ง folkrice platform จะเป็นระบบตรวจและควบคุมทั้งมาตรฐานของสินค้าและบริการรวมไปถึงตัวเกษตรกรเพราะเกษตรกรที่เข้ามาใน folkrice platform นั้น ต้องเป็นเกษตรกรที่มีวิสัยทัศน์(vision) และผลิตตามแนวเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ folkrice ltd. ดังปรัชญาโฟล์คไรซ์ “Eat to live” คือ การส่งเสริมให้ “บริโภคเพื่อความยั่งยืน”


เราส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรและผู้บริโภค

2

ขจัดความหิวโหย

เราสร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหาร(Website,Mobile app.,Agri-Digital entrepreneur)

9

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

เราทำการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภควางแผนการซื้อสินค้าจากฟาร์มถึงผู้บริโภค(Farm to folk) เพื่อลดการใช้พลังงานจากกระบวนการขนส่งสินค้าที่ซับซ้อน

12

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เราขับเคลื่อนนโยบายการเกษตรภาคประชาชน(Folk)ให้มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาสากล (Sustainable development goals)

17

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางรายได้โดยดิจิตอลแพลตฟอร์ม จะส่งผลให้เกษตรมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

1

ขจัดความยากจน

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 500,000 บาท
1968 ผู้เข้าชม